Pound for pound, the worst food for you ever.

Link : http://diztopia.typepad.com/diztopia/2004/07/soylent_kreme.html